Informacje o dostępności

Deklaracja Dostępności
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami          o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spiskrzynia.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1.10.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.10.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 1.10.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Iskrzyni  sp@spiskrzynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 431 55 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową      lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,    nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje   o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia          z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dotyczące strony internetowej 

Szkoły Podstawowej w Iskrzyni

 

Zależy nam, aby każdy Internauta miał dostęp do zamieszczanych w naszej stronie materiałów i mógł korzystać z dostarczonych funkcjonalności, naszym celem jest aby strona szkoły była zgodna z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) (otworzy się w nowej karcie). 

Poruszanie się  za pomocą klawiatury

Obsługa strony szkoły jest możliwa za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja

Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

Na całej stronie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę strony np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo  czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Staramy się, aby zdjęcia i grafiki w serwisie miały alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony informacyjnej (otworzy się w nowej karcie)

Kontrast

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

Kontakt

Zapewnienie pełnej dostępności serwisu to proces.

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis, prosimy o kontakt pod adres e-mail: sp@spiskrzynia.pl.

Jednocześnie informujemy, iż materiały znajdujące się w chwili uruchomienia nowej strony szkoły w archiwum nie są dostosowane do standardu WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Skontaktuj się z nami

Adres

  • Strona BIP
  • Facebook SP Iskrzynia
  • Polityka prywatności
  • Oświadczenie dostępności

Tel: 13 43 155 13

Email: sp@spiskrzynia.pl

Iskrzynia ul. Szkolna 4

38-422 Krościenko Wyżne