OFERTA EDUKACYJNA

Oddziału klasy 1 na rok szk. 2021/22

Bez tytułu.png

W klasie pierwszej staramy się wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów zgodnie
z ich możliwościami rozwojowymi oraz potencjałem osobowościowym. Przygotować dzieci do roli ucznia
i
do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów

działalności człowieka. Dążymy do ukształtowania odpowiedniego systemu wartości, do opanowania

wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki w klasach starszych
oraz do przestrzegania obowiązujących norm moralno-społecznych.

 

Zajęcia obowiązkowe w klasie 1 realizowane są w godz. od 8.00 do 12.30.

Obejmują one zajęciach zintegrowane łączące treści z poszczególnych części edukacji wczesnoszkolnej oraz język angielski.

 

 

Stołówka szkolna oferuje codziennie ciepły posiłek – obiad.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę do godziny 15.00

Biblioteka udostępnia ciekawe pozycje książkowe.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Religia

 • Zuchy

 • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania np. sportowe, matematyczne, ortograficzne, muzyczne, plastyczne

 • Zajęcia logopedyczne indywidualne lub grupowe

 • Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DBAMY O:

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych,

 • Zapewnienie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa,

 • Wdrażanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności,

 • Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności,

 • Możliwość samorealizacji i osiągania sukcesów,

 • Kulturę wypowiedzi i przestrzeganie zasad dobrego wychowania,

 • Zgodne współdziałanie w grupie i integrowanie zespołu klasowego,

 • Optymalne aktywizowanie wszystkich uczniów poprzez różnorodne metody i formy pracy,

 • Zapewnienie dzieciom dostępu do nowoczesnych technologii.

 

 

SZKOŁA OFERUJE:

 • Zabawy i gry integrujące i ułatwiające adaptację dzieci w szkole,

 • Szeroki wachlarz imprez klasowych i szkolnych (np. Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej,

 • Dzień Chłopaka, powitanie Jesieni, andrzejki, mikołajki, wigilię klasową, Dzień Babci i Dziadka, zabawę choinkową, walentynki, topienie Marzanny, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Ojca),

 • Udział w różnych konkursach szkolnych i gminnych oraz akcjach charytatywnych,

 • Wyjazdy do kina, teatru oraz wycieczki klasowe,

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – pokazy, prelekcje,

 • Współpracę z organizacjami szkolnymi i instytucjami lokalnymi,

 • Zajęcia komputerowe w pracowniach informatycznych,

 • Bogate zaplecze sportowe (plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia i sala gimnastyczna),

 • Lekcje biblioteczne – założenie karty czytelnika,

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia logopedyczne, z pedagogiem szkolnym, z tyflopedagogiem, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze),

 • Uczestnictwo w programach promujących zdrowe odżywianie, aktywność 7zyczną i ekologię,

 • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania: sportowe, matematyczne, muzyczne,

 • Zuchy.

INNOWACYJNE DZIAŁANIA:

 • Cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”,

 • Nauka czytania metodami: krakowską, dobrego startu i glottodydaktyki,

 • Warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie „Przygotujmy lepszy świat”,

 • Zajęcia zintegrowane z wykorzystaniem monitora multimedialnego, magicznego dywanu, nowoczesnych platform edukacyjnych i zasobów internetowych,

 • Prowadzenie terapii logopedycznej i tyflopedagogicznej z elementami integracji sensorycznej, logorytmiki, języka migowego i Braila.